Zinio - juridisk information

Vänligen läs igenom Zinios användarvillkor, integritetspolicy och återbetalningspolicy nedan.


Användarvillkor

Senast uppdaterad 31 oktober 2012

Välkommen till Zinio! Tillgång till och användning av Zinios webbplats på www.zinio.com “Webbplatsen”) och andra internettjänster tillhörande Zinio (tillsammans med tillgång till, och användning av, webbplatsen, “Tjänsten”) är föremål för följande användarvillkor (dessa “Villkor”). Vänligen läs dessa villkor noggrant. Att skapa ett konto hos Zinio, eller på annat sätt få tillgång till eller använda tjänsten, kommer att innebära att du har läst, förstår och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan dig och Zinio LLC (“Zinio” eller “vi” eller "vår"). Om du inte accepterar dessa villkor får du inte använda tjänsten.

DESSA VILLKOR INNEHÅLLER GARANTIFRISKRIVNINGAR OCH ANDRA BESTÄMMELSER SOM BEGRÄNSAR ZINIOS ANSVAR. VÄNLIGEN LÄS DESSA VILLKOR I SIN HELHET.

1. Beskrivning av tjänsten

Tjänsten drivs av Zinio och omfattar webbplatsen genom vilken du beställer, prenumererar på och tar emot olika digitala tidningar och andra publikationer, innehåll och produkter (gemensamt kallade "Publikationerna"). Användning av programvaran Zinio Reader är också föremål för Zinio Reader-licensavtalet.

2.Ditt konto

Vissa delar av tjänsten är endast tillgängliga för personer som har registrerat sig och fått ett lösenord från Zinio. Genom att registrera dig hos Zinio intygar du att du är minst 18 år. Du får inte tillhandahålla eller använda lösenord, e-postadress eller annan information tillhörande någon annan i samband med tjänsterna. Du samtycker till att uppge sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv när du registrerar dig eller beställer publikationer från Zinio, samt att underhålla och uppdatera denna information för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomst till din dator, och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto, inklusive val och användning av innehåll och tjänster.

3. Användarbeteende

Du får endast använda tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med dessa villkor, eventuella operativa bestämmelser som då och då fastställs av Zinio och Zinio Reader-licensavtalet. Zinio förbehåller sig rätten att vägra erbjuda tjänster, avsluta konton eller annullera beställningar när som helst efter eget gottfinnande, inklusive, och utan begränsning, baserat på aktivitet av abonnent i strid med dessa villkor eller tillämpliga lagar och förordningar.

4.Internationella användare

Tjänsten kontrolleras, drivs och administreras av Zinio från dess kontor och servrar belägna i USA. Om du använder tjänsten från en plats utanför USA är du ansvarig för att följa alla gällande lokala lagar och förordningar. Du samtycker till att du inte kommer att använda tjänsten eller några publikationer tillgängliga via tjänsten i något land eller på något sätt som strider mot USAs Export Administration Act eller andra tillämpliga lagar och förordningar.

5. Immateriella rättigheter

Allt innehåll ingår som en del av tjänsten, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, och all programvara som används på webbplatsen, är egendom tillhörande Zinio eller dess leverantörer eller licensgivare och skyddas av amerikanska lagar samt tillämpliga internationella lagar och avtal, inklusive, och utan begränsning till, upphovsrätt och andra lagar och avtal som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du samtycker till att observera och följa alla sådana tillämpliga lagar och avtal, och att inte ändra, skymma eller ta bort meddelanden, inskriptioner (vare sig de beskriver begränsningar för användning eller annat) gällande upphovsrätt eller annan äganderätt i sådant innehåll.

Varje tredjeparts innehållsleverantör äger upphovsrätten i och till allt originalinnehåll i detta innehåll, inklusive, och utan begränsning till, publikationer som levereras eller på annat sätt görs tillgängliga för dig via tjänsten. Förutom vad som tillåts av publikationens lagliga ägare bekräftar du att du inte förvärvar någon äganderätt i en publikation genom att ladda ner en publikation via tjänsten.

Förutom vad som uttryckligen krävs enligt tillämpliga upphovsrättslagar och avtal, eller tillåts av funktioner i tjänsten och Zinio Reader, får du inte ändra, dekonstruera, publicera, överföra, visa, delta i överföringen eller försäljningen av, skapa härledda verk av, eller på något sätt kommersiellt exploatera eller ge tredjepartstillgång till webbplatsens innehåll, publikationerna eller någon del av dem utan uttryckligt tillstånd från Zinio och ägare av sådant innehåll.

Vi ger dig inte några licenser, uttryckliga eller underförstådda, till immateriell egendom tillhörande Zinio eller våra licensgivare, förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor eller Zinio Reader-licensavtalet.

6. Tredje parts innehåll

Zinio är distributör (inte utgivare) av publikationerna. Följaktligen har vi ingen redaktionell kontroll över publikationerna. Alla åsikter, råd, uttalanden, tjänster, erbjudanden eller information eller innehåll som uttrycks eller görs tillgängliga av tredje parter, inklusive de som görs i publikationer som erbjuds via tjänsten, är respektive författares eller utgivares och inte Zinios. Zinio garanterar inte korrekthet, fullständighet eller användbarhet för hela eller någon del av publikationerna eller tjänster eller erbjudanden från tredjepart, ej heller kommer vi att vara ansvariga för förlust eller skada orsakad av din tillit till information som finns i publikationerna, eller din användning av tjänster som erbjuds, eller att du accepterar erbjudanden som sker via tjänsten eller publikationerna.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser och till tredjepartsresurser. Zinio tar inget ansvar för kommunikationer eller material tillgängliga via sådana länkade webbplatser. Dessa länkar är endast till för din bekvämlighet. Du är ensamt ansvarig för att förstå alla villkor som kan gälla när du besöker, gör en beställning av produkter eller tjänster via, eller på annat sätt använder tredjeparts webbplats.

7. Modifikationer av tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och då och då ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, tjänsten (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du samtycker till att Zinio inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredjepart för ändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

8. Garantifriskrivning

TJÄNSTEN OCH ALLA PUBLIKATIONER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "EFTER TILLGÄNGLIGHET". ZINIO, DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE OCH AGENTER FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE GER VARKEN ZINIO ELLER DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER AGENTER NÅGON GARANTI FÖR ATT (A) TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV, (B) TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT, SNABB, SÄKER ELLER FELFRI, (C) DEN INFORMATION SOM KAN FÅS FRÅN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER SOM KAN FINNAS I PUBLIKATIONERNA KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG, ELLER (D) KVALITETEN PÅ PUBLIKATIONERNA ELLER TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA FÖRVÄNTNINGAR.

DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ATT ERHÅLLA OCH UPPRÄTTHÅLLA PÅLITLIG INTERNETUPPKOPPLING. ZINIO ANSVARAR INTE FÖR ATT DU INTE KAN LADDA NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT KOMMA ÅT INNEHÅLL.

MATERIAL SOM LADDATS NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR HÄMTAT PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT AV NEDLADDNING ELLER ANVÄNDNING AV SÅDANT MATERIAL.

INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRÅN ZINIO ELLER FRÅN TJÄNSTEN SKALL UTGÖRA NÅGON SORTS GARANTI.

9. Begränsning av ansvar

SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING ÄR VARKEN ZINIO ELLER DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER AGENTER ANSVARIGA ENLIGT NÅGON LAG FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR. SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA ZINIOS SAMMANLAGDA ANSVAR FÖR ANSPRÅK SOM HÄRRÖR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER PUBLIKATIONERNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT VARA BEGRÄNSAT TILL DE AVGIFTER SOM DU BETALAR TILL ZINIO FÖR DEN DEL AV TJÄNSTEN ELLER PUBLIKATIONEN SOM GER UPPHOV TILL ANSPRÅKET.

10. Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Zinio, dess licensgivare, leverantörer och tredje parts innehållsleverantörer och deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa för och mot alla anspråk, förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive advokatkostnader till följd av (a) din användning av tjänsten eller publikationerna, (b) ditt brott mot dessa villkor, eller (c) någon verksamhet med anknytning till ditt konto (inklusive vårdslöst eller felaktigt handlande) av dig eller någon annan person som kommer åt tjänsten eller publikationerna med hjälp av ditt konto.

11. Övervakning

Zinio förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att övervaka tjänsten för att kontrollera efterlevnad av dessa villkor och eventuella driftsregler fastställda av Zinio, och för att uppfylla lag, förordning eller auktoriserad regeringsbegäran. Utan att begränsa det föregående förbehåller vi oss till rätten att ta bort innehåll som vi, efter vårt eget gottfinnande, anser vara i strid med bestämmelserna i detta avtal eller på annat sätt stötande eller i strid med Zinios eller dess licensgivares skyldigheter.

12. Uppsägning

Både Zinio och du kan du säga upp detta avtal när som helst. Utan att begränsa det föregående får Zinio, efter eget gottfinnande och utan ansvar, avsluta ditt lösenord eller din användning av tjänsten av någon anledning, inklusive, och utan begränsning till, om Zinio tror att du har brutit mot eller agerat i strid med texten eller andan i dessa villkor. Uppsägning av din tillgång till tjänsten enligt någon bestämmelse i dessa villkor kan ske utan förvarning, och Zinios kan omedelbart avaktivera eller radera ditt konto och all relaterad information och/eller blockera ytterligare tillgång till tjänsten. Sektionerna 2, 4, 5, 6 och 8 till 17 ska överleva upphävning av dessa villkor.

13. Kontinuerligt serviceprogram

Alla prenumerationsbeställningar kommer att omfatta "Kontinuerlig tjänst", som gör att du kan ta emot oavbruten leverans av publikationer tills du avbryter dina prenumerationer eller Z-pass. Du kan avbryta prenumerationer eller Z-pass när som helst och i fall av prenumerationer få återbetalning för eventuella nummer som inte levererats (se Återbetalningspolicy nedan). Med Fortlöpande tjänst kommer du, efter att alla nummer av en publikation under den inledande prenumerationsperioden har levererats, automatiskt att faktureras, vid slutet av din inledande prenumerationsperiod, för nästa prenumerationsperiod, i enlighet med då gällande regler för publikationen ifråga, såsom som dessa visas på vår tjänst.

14. Z-pass

Alla Z-passbeställningar kommer att omfatta månatlig "Kontinuerlig tjänst", som gör att du kan ta emot oavbruten leverans av dina Z-passpublikationer utan avbrott tills du avbryter. Ett giltigt kreditkort krävs vid tidpunkten för registrering och du samtycker till att faktureras månadsvis för denna tjänst.

15. Gratis provperioder;

Om du köper en prenumeration eller ett Z-pass som inkluderar en gratis provperiod kommer du att få gratis tillgång till publikationer under den gratis provperioden. Om du avbryter prenumerationen eller Z-passet under den gratis provperioden kommer du inte att faktureras. Om du inte avbryter prenumerationen eller Z-passet under den gratis provperioden kommer du att faktureras vid slutet av den gratis provperioden för den första prenumerationsperioden därefter som är tillämplig för den publikation eller det Z-pass som du köpte. Gratis provperioder är begränsade till en per användare per publikation.

16. Prissättning och skatt

Alla priser som presenteras på webbplatsen är exklusive moms, varu- och tjänsteskatt samt omsättningsskatt. Köptransaktioner kommer att inkludera moms, varu- eller försäljningsskatt baserat på din faktureringsadress och de skattesatser som gäller vid tidpunkten då din transaktion slutförs. Zinio kommer endast att debitera skatt i länder eller stater där digitala varor är beskattningsbara. Inga kunder är berättigade till skattebefrielser för transaktioner som gjorts på tjänsten.

Alla priser och skatter på Zinios iPad- och iPhoneappar kommer att följa Apples iTunes-villkor.

17. Facebook Connect och passivt utbyte

Du kan registrera dig på Zinio med hjälp av ditt Facebook-konto. Av säkerhetsskäl kommer inte Zinio få tillgång till ditt Facebook-lösenord. Zinio kommer endast att få tillgång till den Facebook-information som du tillåter att den utbyts med oss för att möjliggöra att Zinio-konto skapas och för att ge dig mer målinriktade kommunikationer och kampanjer. Zinio uppfyller också Facebooks riktlinjer och kommer inte att publicera någon läs- eller delningsåtgärd på din Facebook-tidslinje utan ditt tillstånd. Du kan när som helst ta bort alla läsåtgärder till Facebook från Zinios webbplats. Om du tillåter att Zinio publicerar på din tidslinje kommer det att finnas en fördröjning på 10 sekunder innan någon åtgärd publiceras och du kommer att meddelas när det händer.

18. Diverse

Dessa villkor, Zinio Reader-licensavtalet och de andra regler, riktlinjer, licenser och friskrivningsklausuler som finns publicerade på webbplatsen utgör hela avtalet mellan Zinio och dig avseende din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal mellan oss med avseende på detta ämne. Dessa villkor skall regleras av stadgarna och lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till lagprinciper därav, och parterna underkastar sig uteslutande Superior Court of San Francisco County och United States District Court for the Northern District of California för eventuella tvister som uppstår under eller i samband med din användning av tjänsten eller dessa villkor. Inget avstående av endera part från någon överträdelse eller försummelse häri skall anses vara ett avstående från föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse.

19. Meddelande om förändringar

Då och då kan Zinio revidera dessa villkor för att hålla dem uppdaterade i förhållande till Zinios produkter och tjänster. Vänligen besök webbplatsen regelbundet för eventuella ändringar. Uppdateringsdatumet som är först skrivet ovan används för att göra dig uppmärksam på ändringar som gjorts nyligen. Din tillgång till eller användning av tjänsten efter en sådan uppdatering kommer att innebära att du samtycker till att vara bunden av sådana ändringar.

20. Vår adress

Zinio LLC
575 Lexington Ave, 17th Floor
New York, NY 10022
www.zinio.com

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 4 september 2012

Zinio vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas, och vi uppskattar ditt förtroende att vi kommer att göra detta försiktigt och förnuftigt. Denna integritetspolicy (denna "policy") förklarar Zinios behandling av information som vi samlar in när du befinner dig på vår webbplats belägen på www.zinio.com("webbplatsen") och när du använder våra produkter och tjänster (gemensamt kallade " Tjänsten"). Genom att använda tjänsten accepterar du de metoder som beskrivs här. Denna policy gäller inte metoder tillhörande andra avdelningar av Zinio LLC ("Zinio") eller metoder tillhörande någon person eller enhet som inte är Zinio, inbegripet operatörer av webbplatser som du kanske besöker före eller efter besök på webbplatsen och ägarna eller utgivarna av de publikationer du köper, laddar ner eller på annat sätt kommer åt genom tjänsten.

Information som vi samlar in

Zinio samlar in information från användare, vilket kan innefatta personligt identifierbar information ("Personlig information"), vid olika punkter på webbplatsen och via tjänsten eller programvaran Zinio Reader enligt följande:

Information som du ger oss

Vi tar emot och lagrar information som du anger på webbplatsen eller ger oss på något annat sätt.

Information som samlas in automatiskt

Vi tar emot och lagrar vissa typer av information närhelst du interagerar med oss via webbplatsen eller programvaran Zinio Reader.

Information från andra källor

Vi kan få information om dig från andra källor, lägga till den till vår kontoinformation och behandla den i enlighet med denna policy.

Hur vi använder cookies

Cookies är alfanumeriska identifierare som en webbplats kan lagra på din dators hårddisk. När du besöker webbplatsen, skapar ett användarkonto, laddar ner eller köper en produkt från oss, eller loggar in på Zinio Reader kan vi lagra cookies på din dator. Vi kräver att cookies är aktiverade i din webbläsare, så att vi kan identifiera dig som en återkommande besökare eller kund och underhålla sessionsinformation för inloggade användare. Vi använder också cookies för att spåra användartrender och -mönster för att bättre förstå och kunna förbättra delar av webbplatsen.

Zinio kan låta andra företag som tillhandahåller innehåll på webbplatsen att lagra och komma åt sina egna cookies på din dator. Andra bolags användning av cookies är föremål för deras respektive sekretesspolicier.

Hur vi använder den informationen som vi samlar in

Zinio använder information om dig för att: Se nedan för en beskrivning av Zinios praxis gällande e-postkommunikationer till våra användare och hur du uppdaterar dina preferenser med avseende på sådana e-postkommunikationer.

Hur vi delar med oss av den information som vi samlar in

Vi får endast dela med oss av din personliga information enligt följande: